GO UP
Image Alt

Οδηγίες ΥΕΝ – Μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19

  /  Νέα & Δελτία Τύπου   /  Οδηγίες ΥΕΝ – Μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19

Οδηγίες ΥΕΝ – Μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές καθώς και των υπό ελληνική σημαία διεθνών πλόων (πλην των  ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων), μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

1. Εισαγωγή

Τα μέτρα περιλαμβάνουν θέματα που σχετίζονται με  την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, καθώς και των  πλοίων διεθνών πλοίων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας (πλην των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, για τα οποία  θα εκδοθούν διαφορετικές οδηγίες).

Οι ακόλουθες οδηγίες αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για τη μετάδοση του SARS-CoV-2 (μετάδοση από άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων ή μέσω επαφής) και βασίζονται σε οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic) και της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus).

Οι παρούσες οδηγίες και οι περιορισμοί που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν για την εκτέλεση δρομολογίων μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020 και θα επανεκτιμηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα για τα κρούσματα COVID-19 στην Ελλάδα και διεθνώς.

2. Καθορισμός του μέγιστου αριθμού επιβατών στο πλοίο

Θα πρέπει να καθοριστεί από τις πλοιοκτήτριες εταιρίες ο μέγιστος αριθμός επιβατών ανά πλοίο, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος.

3. Έγγραφο σχέδιο διαχείρισης (management plan) πρόληψης και ελέγχου COVID-19

Στα πλοία θα πρέπει να υφίσταται ένα έγγραφο σχέδιο διαχείρισης (management plan) πρόληψης και ελέγχου COVID-19, του οποίου οι ναυτικοί θα πρέπει να έχουν σαφή γνώση και άμεση ετοιμότητα προς εφαρμογή. Στο εν λόγω σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να προβλέπεται ομάδα κρούσης COVID-19 (task force COVID-19), με επικεφαλής τον Πλοίαρχο του πλοίου. Ως «αρμόδια μέλη πληρώματος», νοούνται αυτά που έχουν ορισθεί στο σχέδιο διαχείρισης (management plan) πρόληψης και ελέγχου COVID-19 του κάθε πλοίου υπό την καθοδήγηση του Πλοιάρχου. Ο Πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει αδιαλείπτως το προσωπικό ξηράς της εταιρείας σε σχέση με τη λειτουργία του ανωτέρω σχεδίου και τηρεί ειδικό αρχείο. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συμβάντων COVID-19, καθώς και τις διαδικασίες απομόνωσης των ύποπτων περιστατικών COVID-19 όπως περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εκπαίδευση των μελών του πληρώματος για την εφαρμογή του σχεδίου, όπως περιγράφεται στα έγγραφα οδηγιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και του EU HEALTHY GATEWAYS:

https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-or-outbreaks-on-board-ships-interim-guidance και

https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus#Interim

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Α. Μέτρα πρόληψης

 • Κανονισμός για την ατομική υγιεινή
 • Κανονισμός για τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • Επιτήρηση συμπτωμάτων για τα πληρώματα και καταγραφή σε αρχείο
 • Διαδικασίες αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (προσωρινή απομόνωση, διευθέτηση για ιατρική και εργαστηριακή εξέταση σε λιμάνι προορισμού που διαθέτει αυτό το δυναμικό)
 • Πρωτόκολλο καθαριότητας και απολύμανσης χώρων
 • Πρωτόκολλο καθαριότητας λινών και ιματισμού
 • Καταγραφή και πρωτόκολλο καθαριότητας περιστατικού εμετού ή άλλων σωματικών υγρών στο περιβάλλον
 • Διαχείριση τροφίμων
 • Διαχείριση πόσιμου νερού
 • Επικοινωνία μεταξύ των μελών του πληρώματος στο πλαίσιο του σχεδίου
 • Διαχείριση δεδομένων τα οποία καταχωρούνται στο Έντυπο Δημόσιας Υγείας Εντοπισμού Επιβατών/Πληρωμάτων (Passenger/ Crew Locator Forms, PLF) και στο Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση

Β. Μέτρα αντιμετώπισης  σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος

 • Απομόνωση ύποπτου κρούσματος
 • Συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για την ιχνηλάτηση και την καραντίνα των επαφών
 • Καθαριότητα και απολύμανση μολυσμένων χώρων, αντικειμένων και εξοπλισμού, καθημερινή και τελική καθαριότητα και απολύμανση
 • Στρατηγική ενημέρωσης επαφών μετά την εμφάνιση κρούσματος
4. Μέτρα για τον περιορισμό της εισαγωγής κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά πλοία
4.1. Έλεγχος πριν την αναχώρηση για τους επιβάτες πλοίων διεθνών πλοών στις γραμμές  Ελλάδος-Ιταλίας

Όλοι οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις που θα αποφασιστούν για τους τουρίστες εξωτερικού θα πρέπει να εφαρμόζονται στους επιβάτες κατά τον προαναχωρησιακό έλεγχο στα λιμάνια του εξωτερικού πριν την επιβίβασή των επιβατών στα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες.

4.2. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού

Οι εταιρίες θα πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση και οδηγίες στα μέλη του πληρώματος σχετικά με την αναγνώριση των σημείων και των συμπτωμάτων της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19). Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σε όλα τα μέλη του πληρώματος για την άμεση αναφορά των σχετικών συμπτωμάτων της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) στον προϊστάμενό τους και στο ιατρικό προσωπικό και για τους ίδιους και για άλλα μέλη του πληρώματος ή για τους επιβάτες.

Τα μέλη του πληρώματος που εμφανίζουν συμπτώματα συμβατά με αυτά της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) θα πρέπει άμεσα να αποχωρούν από το πόστο εργασίας τους και να ακολουθούνται οι οδηγίες που περιγράφονται στην παράγραφο 6.

Θα πρέπει να υπενθυμίζονται στα μέλη του πληρώματος οι διαδικασίες που ακολουθούνται όταν ένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος επί του πλοίου εμφανίζει σημεία και συμπτώματα ενδεικτικά της λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19).

4.3. Μέτρα πριν την επιβίβαση κατά την έκδοση και αγορά εισιτηρίων

Τα πρακτορεία πώλησης εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν στους ταξιδιώτες κατά την έκδοση των εισιτήριων και πριν από το ταξίδι πληροφορίες για θέματα υγείας.

Οι πληροφορίες προς τους επιβάτες θα παρέχονται σε έντυπο φυλλάδιο που θα εκδώσει ο ΕΟΔΥ. Τα φυλλάδια θα πρέπει να διανέμονται με τρόπο που αποκλείεται η επαφή των χεριών μεταξύ των ατόμων ή το άγγιγμα των φυλλαδίων από διαφορετικά άτομα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

 • το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν εάν έχουν συμπτώματα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) ή εάν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι,
 • τα συμπτώματα του COVID-19,
 • τους κινδύνους για την υγεία για τις ευπαθείς ομάδες και τη σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας όλων των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου δηλαδή άτομα  ηλικίας άνω των 70 ετών ή οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, νοσήματα του αναπνευστικού) και άτομα με ανοσοκαταστολή,
 • τη σημασία των προληπτικών μέτρων (κοινωνική απόσταση, συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητα αλκοόλης 70%, η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα, αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς μικροβίων, αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού),
 • τους κανονισμούς και τα προληπτικά μέτρα επί του πλοίου (π.χ. υποχρεωτική χρήση υφασμάτινης μάσκας[1] σε όλους τους εσωτερικούς χώρους τις οποίες θα προμηθεύονται οι ίδιοι),
 • τα μέτρα ελέγχου κατά την επιβίβαση και τη σύσταση για έγκαιρη προσέλευση για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου πριν την επιβίβαση,
 • άμεση δήλωση στο πλήρωμα του πλοίου εάν αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
 • άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εάν αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού μετά το ταξίδι και ενημέρωση του ιατρού τους για το ιστορικό ταξιδιού.

Οι εταιρείες και τα γραφεία πώλησης εισιτηρίων οφείλουν να ενημερώνουν τους ταξιδιώτες ότι είναι πιθανή η άρνηση της επιβίβασης τους στο πλοίο στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν παρουσιάζουν συμπτώματα συμβατά με ύποπτο κρούσμα COVID-19,

β) εάν έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 σύμφωνα με τις απαντήσεις τους στο  Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση,

γ) εάν δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες πρόληψης της μετάδοσης με τα σταγονίδια της αναπνοής (χρήση μάσκας προσώπου, διατήρηση των αποστάσεων των 1,5 μέτρων),

δ) εάν εντοπιστεί ύποπτο κρούσμα COVID-19 στο πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τότε, στη συνέχεια του ταξιδιού και μέχρι να φτάσει το πλοίο στον τελικό του προορισμό δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση νέων επιβατών στους ενδιάμεσους προορισμούς, αλλά μόνο η αποβίβαση επιβατών.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εταιριών και στα συστήματα ηλεκτρονικής κράτησης με υποχρέωση ανάγνωσης αυτών προκειμένου να ολοκληρωθεί η κράτηση.

4.4. Μέτρα κατά την επιβίβαση
4.4.1. Κοινωνική απόσταση 

Διατήρηση της κοινωνικής απόστασης με υιοθέτηση μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου, ώστε να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών (και ταυτόχρονη χρήση υφασμάτινης μάσκας[2]). Το πλήρωμα του πλοίου θα πρέπει να επιβλέπει τη διαδικασία και την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.

4.4.2. Μέτρα ελέγχου εισόδου κατά την επιβίβαση (pre-boarding entry screening)

Θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου πριν την επιβίβαση (pre-boarding entry screening) όπως περιγράφονται παρακάτω με στόχο την αξιολόγηση των επιβατών για τυχόν συμπτώματα ή προηγούμενη έκθεση σε ασθενείς COVID-19.

4.4.2.1. Συμπλήρωση Έντυπου-ερωτηματολόγιου δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση

Το έντυπο θα χορηγείται πριν την επιβίβαση σε κάθε πλοίο το οποίο εκτελεί δρομολόγιο συνολικής διάρκειας άνω των 30 λεπτών (συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων σκελών του δρομολογίου), στο λιμάνι αρχικού απόπλου του δρομολογίου για την ανίχνευση επιβατών που έχουν εκτεθεί στο νέο κορωνοϊό (COVID-19) ως μέρος της εφαρμογής μέτρων ελέγχου επιβίβασης των επιβατών το οποίο θα συμπληρώνουν και θα παραδίδουν κατά την επιβίβαση στα αρμόδια μέλη του πληρώματος. Πρότυπο του εντύπου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1.

Τα αρμόδια μέλη του πληρώματος θα παραλαμβάνουν τα συμπληρωμένα έντυπα και θα τα αξιολογούν. Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβατών οι οποίοι, με βάση το ερωτηματολόγιο, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα είτε έχουν εκτεθεί σε ασθενή COVID-19 με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφεται στο Έντυπο του Παραρτήματος 1 τις τελευταίες 14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.

Το ερωτηματολόγιο θα τηρείται με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας για δύο μήνες από την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4.4.2.2. Ενημέρωση και έλεγχος για τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας

Το πλήρωμα του πλοίου θα ενημερώνει τους επιβάτες κατά την επιβίβαση ότι η χρήση υφασμάτινης μάσκας[3] ή υφάσματος για την κάλυψη της μύτης και του στόματος για όλη τη διάρκεια παραμονής των επιβατών σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των πλοίων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν διαθέτουν μάσκες ή αρνούνται τη συμμόρφωση για τη χρήση μάσκας δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.

4.4.2.3. Άρνηση επιβίβασης

Με βάση τα παραπάνω εάν διαπιστωθεί κατά την επιβίβαση (pre-boarding entry screening) ότι:

 1. ο επιβάτης έχει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) ή
 2. οι απαντήσεις του στο Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση δείχνουν ότι έχει έρθει σε επαφή με άτομο με λοίμωξη  COVID-19 ή ο επιβάτης αρνείται τη χρήση μάσκας επί του πλοίου, θα απαγορεύεται η επιβίβαση του στο πλοίο και θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη μεταγενέστερη ή όχι χρήση των εισιτηρίων.

Στις περιπτώσεις (i) και (ii) θα απαγορεύεται το ταξίδι για 14 μέρες ή εάν είχε νοσήσει ο ίδιος θα πρέπει να φέρει ιατρική βεβαίωση η οποία αναφέρει ότι πληρούνται τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ για τη διακοπή των μέτρων προφύλαξης σε ασθενή με COVID-19 https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/

Θα πρέπει τα περί απαγόρευσης ταξιδιού να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο screening επιβατών εταιρείας επί των οποίων θα ενημερώνεται και το πλοίο αναφορικά με τις διαδικασίες του σχεδίου που εφαρμόζεται επί αυτού.

Η άρνηση επιβίβασης θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και θα διενεργείται από τον Πλοίαρχο.

Επιπλέον, όσον αφορά την “άρνηση επιβίβασης”, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3709/2008, θα πρέπει οι επιβάτες (α) Να συμμορφώνονται στις οδηγίες των αρμόδιων προσώπων του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου” και (β) Να συμμορφώνονται στους κανονισμούς του πλοίου, καθώς και στις οδηγίες του πλοίαρχου ή του προσωπικού του πλοίου”. Επιπρόσθετα, με το άρθρο 15 του προαναφερόμενου νόμου, θα πρέπει ο μεταφορέας να να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο τήρησης των όρων ασφαλείας και υγιεινής των επιβατών του πλοίου.”, ενώ σωρευτικά ισχύει το άρθρο 104 του Κ.Δ.Ν.Δ. σύμφωνα με το οποίο “Ο Πλοίαρχος έχει την εν γένει διοίκησιν εν τω πλοίω και ασκεί εξουσίαν επί των επιβαινόντων, λαμβάνων παν αναγκαίον μέτρον, εντός των υφισταμένων κανονισμών, προς τον σκοπόν τηρήσεως της τάξεως, της πειθαρχίας και της υγιεινής και δια την ασφάλειαν του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου.”.

4.4.3. Χορήγηση Εντύπων Δημόσιας Υγείας Εντοπισμού Επιβατών/ Πληρωμάτων

Τα Έντυπα Δημόσιας Υγείας Εντοπισμού Επιβατών/ Πληρωμάτων θα πρέπει να συμπληρωθούν ένα ανά ενήλικα επιβάτη στα πλοία τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες και θα πρέπει να συλλεχθούν πριν την αποβίβαση από το πλήρωμα του πλοίου. Το έντυπο θα μπορεί να συμπληρώνεται στο πλαίσιο έκδοσης εισιτηρίου, εφόσον αυτή διενεργείται εντός λιμένα. Συνιστάται επίσης η παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο έκδοσης εισιτηρίου. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα 2 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

4.4.4. Παροχή πληροφοριών στους επιβάτες

Κατά την επιβίβαση θα παρέχονται πληροφορίες στους επιβάτες (π.χ. με προβολή ενημερωτικών σποτ, ηχητικών μηνυμάτων κλπ.) σχετικά με τα συμπτώματα της λοίμωξης και τα μέτρα πρόληψης και οδηγίες για την άμεση δήλωση συμπτωμάτων στο πλήρωμα εάν εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

5. Μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
5.1. Διατήρηση της κοινωνικής απόστασης επί του πλοίου

Συνιστάται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των επιβατών και του πληρώματος εντός του πλοίου. Για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων συνιστάται η καθοδήγηση των επιβατών στις καμπίνες και στις θέσεις τους από αρμόδια μέλη του πληρώματος.

Οπού υπάρχουν μόνιμα μη μετακινούμενα καθίσματα είτε στο εσωτερικό είτε στον εξωτερικό χώρο να υπάρχει ειδική σήμανση για το πού επιτρέπεται να καθίσει επιβάτης και πού όχι, προκειμένου να τηρούνται αποστάσεις.

Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους να τηρείται η απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων και υποχρεωτική χρήση υφασμάτινης μάσκας[4].. Τα αρμόδια μέλη του πληρώματος θα παρακολουθούν την τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης σε όλους τους χώρους.

Θα πρέπει να υπάρχει ειδική επιδαπέδια σήμανση σε όλα τα πιθανά σημεία συγχρωτισμού επιβατών όπως reception, εξυπηρέτηση επιβατών σε μπαρ, εστιατόρια, σημεία πώλησης/καταστήματα, κοινόχρηστες τουαλέτες ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις των 1,5 μέτρων.

Για την προστασία των μελών του πληρώματος συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού διαχωριστικού στις reception και εξυπηρέτηση επιβατών σε μπαρ και εστιατόρια.

Στις κοινόχρηστες τουαλέτες θα εισέρχεται ο ελάχιστος αριθμός επιβατών ώστε να τηρείται η απαιτούμενη κοινωνική απόσταση των 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών.

Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι 40%. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας.

5.2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός στα πλοία τα οποία δεν διαθέτουν καμπίνες για τους επιβάτες είναι ίσος με 50% ή 65% του συνολικού αριθμού επιβατών που ορίζεται  στο πιστοποιητικό ασφαλείας του πλοίου τόσο για τους στεγασμένους όσο και στους εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄).  .

Ο εν λόγω συνολικός αριθμός στα πλοία τα οποία διαθέτουν καμπίνες σε επιβάτες είναι ίσος με 55% ή 70%, αντίστοιχα, του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία τόσο για τους στεγασμένους όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα, διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του 50% ή 65% του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων των πλοίων καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων των πλοίων καταρτίζεται  σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο. Αν τα ανωτέρω πλοία δεν διαθέτουν τα φίλτρα τύπου HEPA, διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του 50% του συνολικού αριθμού επιβατών. Στην τελευταία περίπτωση, η διάταξη των επιβατών στα αριθμημένα καθίσματα πλοίων να είναι τέτοια ώστε να τηρείται η αρχή ένα κάθισμα κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό παρακείμενο, αμέσως εμπρός και πίσω και ειδική σήμανση για το πού επιτρέπεται να καθίσει επιβάτης και πού όχι, προκειμένου να τηρούνται αποστάσεις. Υπόδειγμα της διάταξης των θέσεων παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3.

Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως. Θα πρέπει η καμπίνα να αερίζεται με φυσικό τρόπο εάν είναι εφικτό ή διαφορετικά με τεχνητό τρόπο και να παραμένει κενή με ανοιχτή την πόρτα μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση για τουλάχιστον 1 ώρα πριν τη χρήση της από τους επόμενους επιβάτες. Σε περίπτωση που αδειάζει μία καμπίνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από άλλον επιβάτη ή επιβάτες του ίδιου δρομολογίου.

5.3. Εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας

Θα πρέπει να εφαρμόζεται η υγιεινή των χεριών από επιβάτες και πλήρωμα με σαπούνι και νερό. Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα. Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών.

Εκτός από την είσοδο του πλοίου θα πρέπει να υπάρχουν σταθμοί αντισηπτικών (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) και σε διάφορα σημεία του πλοίου όπως στις κοινόχρηστες τουαλέτες, στην υποδοχή, στα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών όπως μπαρ και εστιατόρια.

Θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά η ορθή αναπνευστική υγιεινή, δηλαδή η κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο κατά τον πταρμό και τον βήχα και στη συνέχεια απόρριψη αυτού σε πλαστική σακούλα και εφαρμογή αντισηπτικού στα χέρια. Για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να έχει ληφθεί πρόνοια για τον αντίστοιχο εξοπλισμό (χαρτομάντιλα ή χάρτινες πετσέτες και γάντια μιας χρήσεως, πλαστική σακούλα, κ.λπ.), ο οποίος θα προσφέρεται εάν αυτό ζητηθεί από τους επιβάτες στην υποδοχή του πλοίου, καθώς και στην περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος.

Οι εταιρίες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες και εκπαίδευση στα μέλη των πληρωμάτων σχετικά με τα μέτρα ατομικής υγιεινής:

 • Τεχνικές πλυσίματος χεριών (συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών).
 • Πότε συνιστάται η χρήση αντισηπτικών αντί για πλύσιμο των χεριών (πχ. εάν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα).
 • Μετά από ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να πλένονται τα χέρια π.χ. τα χέρια θα πρέπει να πλένονται μετά από κάθε επαφή με άλλο άτομο ή τις αναπνευστικές εκκρίσεις αυτού (σάλια, σταγονίδια), με αντικείμενα που αγγίζονται από άλλα άτομα όπως κουπαστές, χειρολαβές κ.α., πριν την τοποθέτηση της μάσκας, πριν και μετά από την αφαίρεση της μάσκας, πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών, μετά τη χρήση της τουαλέτας, πριν από το φαγητό, πριν ακουμπήσουμε το πρόσωπο κτλ.
 • Στη σχολαστική τήρηση τωνμέτρων υγιεινής, και συγκεκριμένα: αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια.
 • Αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.
 • Κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων
 • Ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκα και γάντια) (Παράρτημα 4)

Οι πληροφορίες προς τους επιβάτες θα παρέχονται σε έντυπο φυλλάδιο που θα εκδώσει ο ΕΟΔΥ. Τα φυλλάδια θα πρέπει να διανέμονται με τρόπο που να αποκλείεται η επαφή των χεριών μεταξύ των ατόμων ή το άγγιγμα των φυλλαδίων από πολλά άτομα.

5.4. Μέσα ατομικής προστασίας για επιβάτες και πλήρωμα

Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινη) [5] για όλη τη διάρκεια παραμονής των επιβατών και του πληρώματος σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των πλοίων..

Τα μέλη του πληρώματος θα μπορούσαν να μην κάνουν χρήση της μάσκας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένους χώρους στους οποίους δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης σταγονιδίων από άτομο σε άτομο (μεταξύ των μελών του πληρώματος και μεταξύ επιβατών και μελών του πληρώματος), αλλά ούτε και μόλυνση του περιβάλλοντος από σταγονίδια της αναπνοής ασυμπτωματικού ατόμου τα οποία ενδεχομένως να είναι μολυσμένα. Αυτό θα αποφασιστεί σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου που θα διενεργήσει η εταιρεία (για παράδειγμα στο μηχανοστάσιο όταν τηρείται η απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ των εργαζομένων ή στην μονόκλινη καμπίνα διαμονής τους κ.α.) και θα υπάρχει γραπτό κείμενο στο οποίο θα περιγράφεται η εκτίμηση κινδύνου και οι περιοχές και οι περιπτώσεις όπου δεν είναι απαραίτητη η χρήση της μάσκας από τα μέλη του πληρώματος.

Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας και να διανεμηθούν σε όλα τα μέλη του πληρώματος μαζί με τις οδηγίες για την ορθή χρήση τους. Πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας για τα μέλη του πληρώματος ανάλογα και με τα καθήκοντα τους επί του πλοίου και την ορθή χρήση τους παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4.

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στους επιβάτες σχετικά με την υποχρεωτική χρήση μάσκας και τη σωστή χρήση της μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων αναρτημένα σε εμφανείς χώρους των πλοίων και/ή προβολή ενημερωτικών σποτ και/ή ηχητικών μηνυμάτων.

5.5. Προμήθειες και εξοπλισμός

Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση κρουσμάτων όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αντισηπτικών, απολυμαντικών, μέσων ατομικής προστασίας και ειδών καθαρισμού, καθώς και θερμόμετρα κατάλληλα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος.

5.6. Αερισμός και κλιματισμός
5.6.1. Μηχανικός αερισμός

Σε περίπτωση διακοπτόμενης λειτουργίας του πλοίου (όταν το πλοίο λειτουργεί μόνο για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας) θα πρέπει το σύστημα αερισμού να μην σταματάει καθόλου.

Ο εξαερισμός των αποχωρητηρίων θα πρέπει να λειτουργεί μόνιμα.

Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα στους χώρους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος.

5.6.2. Φυσικό αερισμός

Οι εξωτερικές πόρτες του πλοίου θα πρέπει να ανοίγονται για περισσότερο χρόνο από ότι συνηθίζεται.

5.6.3. Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός

Θα πρέπει να εφαρμόζεται η εγκύκλιος Αρ Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ 26635; 2020 με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».

5.7. Οδηγίες για την καθαριότητα και την απολύμανση

Θα πρέπει να εφαρμόζεται η από 30/3/2020 εγκύκλιος Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.21536 του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Εφαρμογή μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης σε πλωτά μέσα σε περίπτωση μεταφοράς ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19».

5.8. Σημεία εξυπηρέτησης επιβατών όπως μπαρ, εστιατόρια, τραπεζαρίες και διαχείριση τροφίμων

Οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά. Συστήνεται να μην λειτουργεί μπουφές με αυτό-σερβίρισμα των πελατών, αλλά τα τρόφιμα να παραδίδονται από το αρμόδιο πλήρωμα στους πελάτες κλειστά σε πακέτο. Τα μαχαιροπίρουνα, τα αλατοπίπερα και τα σχετικά να είναι μίας χρήσης. Οι δίσκοι, τα μαχαιροπήρουνα, τα πιάτα, οι χαρτοπετσέτες, τα αναψυκτικά, τα καλαμάκια και τα σχετικά θα πρέπει να παραδίδονται από το αρμόδιο πλήρωμα στους πελάτες και οι πελάτες δεν θα πρέπει να τα συλλέγουν μόνοι τους. Εάν δεν χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης, τότε αυτά θα πλένονται και θα απολυμαίνονται στους 77 °C και άνω για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, ή στους 82 °C ή με διάλυμα χλωρίου 200 ppm σε ελάχιστη θερμοκρασία 24 °C με χρόνο έκθεσης 7 δευτερόλεπτα και μετά στεγνώνουν στον αέρα.

6. Διαχείριση υπόπτου περιστατικού COVID-19
6.1.  Απομόνωση ύποπτου περιστατικού COVID-19 και διαχείριση επαφών

Εάν ένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) (τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν: πυρετό, ξηρό βήχα και καταβολή, ενώ μερικοί ασθενείς εμφανίζουν πονόλαιμο, αρθραλγίες/μυαλγίες και ρινική συμφόρηση), θα πρέπει να θέτεται σε εφαρμογή το σχέδιο του πλοίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση συμβάντων COVID-19 και να εφαρμόζονται τα παρακάτω:

Θα πρέπει να χορηγηθεί απλή χειρουργική μάσκα στον ασθενή για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς σταγονιδίων. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής θα πρέπει να καλύπτει το βήχα του (π.χ. με χαρτομάντηλο).

Ο ασθενής θα πρέπει να απομονωθεί σε καμπίνα ή σε άλλο ιδιαίτερο χώρο με ατομική τουαλέτα και σίτιση στην καμπίνα. Η πόρτα της καμπίνας θα πρέπει να παραμένει κλειστή. Συνιστάται η αποφυγή επισκεπτηρίου στην καμπίνα. Αποφεύγεται η είσοδος άλλων ατόμων, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, π.χ. παροχή φροντίδας, καθαριότητα καμπίνας. Συνιστάται να οριστεί συγκεκριμένο μέλος του πληρώματος για τη φροντίδα του ύποπτου κρούσματος, εάν είναι δυνατό, και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των μελών πληρώματος που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή.

Τα άτομα, που θα έρθουν σε επαφή με τον ασθενή (θα εισέλθουν στην καμπίνα απομόνωσης), θα πρέπει να φορούν γάντια, απλή χειρουργική μάσκα, αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, προστατευτικά γυαλιά και ποδονάρια. Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου.

Ο ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) έχουν καταρτίσει αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες, που αναρτώνται στους παρακάτω συνδέσμους: https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected και https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcare-settings.

Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια, αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης κτλ.) θα πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο έξω από την πόρτα της καμπίνας ή το χώρο απομόνωσης και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.

Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού θα πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

Εάν πρόκειται για πλοίο το οποίο δεν διαθέτει καμπίνες, τότε ο διαχωρισμός/ απομόνωση θα εφαρμόζεται ως εξής: θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθεί η επαφή μεταξύ επιβατών και του προσωπικού με το άρρωστο άτομο. Αν είναι δυνατό, θα πρέπει να απομακρυνθεί από τους υπόλοιπους (εκκένωση θέσεων σε ακτίνα τουλάχιστον 2 μέτρων προς όλες τις διευθύνσεις) και να οριστεί μία τουαλέτα, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο από τον ασθενή. Θα πρέπει ο ασθενής να φορέσει ιατρική μάσκα. Οι ασθενείς ταξιδιώτες θα πρέπει να παρέχονται με πλαστικές σακούλες για την ασφαλή απόρριψη των απορριμμάτων (π.χ. χρησιμοποιημένες ιατρικές μάσκες και χαρτομάντιλα).

Διαχείριση επαφών

Το αρμόδιο μέλος του πληρώματος του πλοίου οφείλει να ενημερώσει τους επιβαίνοντες στο πλοίο για την εμφάνιση ύποπτου κρούσματος. Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο θα πρέπει να ενημερωθούν ότι οφείλουν: α) να αναφέρουν στα αρμόδια μέλη του πληρώματος εάν έχουν έρθει σε επαφή με το ύποπτο κρούσμα χωρίς τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και β) σε περίπτωση που ασθενήσουν, να ενημερώσουν αμέσως τις υγειονομικές αρχές.

Το αρμόδιο μέλος του πληρώματος οφείλει να αναζητήσει όλα τα άτομα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως επαφές του κρούσματος και να συλλέξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχειά στο  Έντυπο Δημόσιας Υγείας Εντοπισμού Επιβατών/Πληρωμάτων (Passenger Locator Form, Παράρτημα 2) όπως τα ονόματα, τον αριθμό καμπίνας τους και το είδος της επαφής (διαμονή στην ίδια καμπίνα με τον ασθενή, παροχή φροντίδας στον ασθενή κλπ.). Οι επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος θα  λάβουν οδηγία για παρακολούθηση της υγείας τους τις επόμενες 14 ημέρες καθώς και άλλες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Εκτός από τη συλλογή των στοιχείων των επαφών του  κρούσματος, η ανάθεση της αρμοδιότητας επιβεβαίωσης αυτών από τα ορισμένα σύμφωνα με το σχέδιο μέλη πληρώματος θα αφορά μόνο επαφές επί του πλοίου και η επιβεβαίωση άλλων επαφών θα διενεργείται από αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Εάν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά το κρούσμα, οι επαφές  (μέλος πληρώματος ή επιβάτης) συνιστάται να παραμείνουν σε καραντίνα στην ξηρά, ή να επαναπατριστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice).

Για τη διευκόλυνση του έργου των αρχών δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο όλοι οι επιβάτες και τα μέλη πληρώματος να είναι προσβάσιμοι δια τηλεφώνου.

Ο αρμόδιος αξιωματικός του πλοίου σε συνεργασία με την αρμόδια υγειονομική αρχή θα πρέπει να συστήσει τη γενική τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής.

6.2. Ειδικό αρχείο του σχέδιο διαχείρισης (management plan) πρόληψης και ελέγχου COVID-19  επί πλοίου

Το περιστατικό του ύποπτου κρούσματος COVID-19 θα πρέπει να καταγραφεί στο Ειδικό αρχείο του σχέδιο διαχείρισης (management plan) πρόληψης και ελέγχου COVID-19  επί πλοίου, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν.

6.3. Αναφορά της κατάστασης υγείας στο πλοίο

Σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ 2005), ο υπεύθυνος του πλοίου, το οποίο εκτελεί διεθνείς πλόες πρέπει να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια αρχή στον επόμενο λιμένα για κάθε κίνδυνο δημόσιας υγείας επί του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε περίπτωσης ασθένειας για την οποία υπάρχει υποψία ότι είναι μολυσματικού χαρακτήρα. Πριν από την άφιξη στον λιμένα, για τα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες θα πρέπει να συμπληρώνεται η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (Maritime Declaration of Health-MDH) από τον Πλοίαρχο ή/και τον ιατρό και να αποσταλεί στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις στο λιμένα. Για πλοία σε εσωτερικές πλόες θα πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια λιμενική αρχή πριν την άφιξη στο επόμενο λιμάνι με οποιοδήποτε μέσο. Ο Πλοίαρχος θα πρέπει να ενημερώσει την λιμενική αρχή σχετικά με το ύποπτο περιστατικό COVID-19, τον αριθμό των ταξιδιωτών (πλήρωμα και επιβάτες) που βρίσκονται στο πλοίο. Ο Πλοίαρχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι υποχρεούται να αναφέρει τυχόν ύποπτο περιστατικό μολυσματικής νόσου ή οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία επί του πλοίου στη λιμενική αρχή του επόμενου λιμένα. Η λιμενική αρχή θα πρέπει στη συνέχεια να ειδοποιήσει την υγειονομική αρχή στο λιμένα και τον ΕΟΔΥ.

Εάν κάποιο άτομο επί του πλοίου (μέλος του πληρώματος ή επιβάτης) παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) (συμπεριλαμβανομένης της αιφνίδιας εμφάνισης τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: βήχας, πυρετός ή δύσπνοια), αυτό θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην λιμενική αρχή του επόμενου λιμένα με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν. Είναι σημαντική η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών από τη λιμενική αρχή για να προσδιοριστεί  εάν είναι διαθέσιμη στο λιμάνι η ικανότητα μεταφοράς, απομόνωσης, εργαστηριακής διάγνωσης και φροντίδας του ύποπτού περιστατικού COVID-19. Το πλοίο μπορεί να κληθεί να καταπλεύσει σε άλλο λιμάνι σε κοντινή απόσταση, εάν δεν είναι διαθέσιμο το απαραίτητο δυναμικό του προγραμματισμένου λιμένα, ή εάν δικαιολογείται από την ιατρική κατάσταση που ύποπτου περιστατικού COVID-19. Το πλοίο θα κληθεί να καταπλεύσει σε διαφορετικό λιμένα από την λιμενική αρχή του προγραμματισμένου λιμένα και αφού έχει γίνει η υπόδειξη της υγειονομικής αρχής του προγραμματισμένου λιμένα και/ή του ΕΟΔΥ. Είναι σημαντικό όλες οι διευθετήσεις να γίνονται το συντομότερο δυνατό ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραμονή υπόπτων περιστατικών στο πλοίο και να αποφευχθεί η διασπορά του ιού.

6.4. Αποβίβαση

Από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ύποπτο κρούσμα COVID-19, στη συνέχεια του ταξιδιού και μέχρι να φτάσει το πλοίο στον τελικό του προορισμό δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση νέων επιβατών στους ενδιάμεσους προορισμούς αλλά μόνο η αποβίβαση επιβατών.

Ο ασθενής θα αποβιβαστεί στο επόμενο λιμάνι το οποίο διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για τη διαχείριση του περιστατικού.  Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού θα γίνονται σύμφωνα με την αρμόδια αρχή και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Η απόφαση σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού και των στενών επαφών θα ληφθεί από την αρμόδια υγειονομική αρχή και τον ΕΟΔΥ βάσει της εκτίμησης κινδύνου και της κατάστασης στην κοινότητα. Στη συνέχεια θα παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του ύποπτου περιστατικού και των στενών επαφών, τον καθαρισμό και την απολύμανση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Σχετικές αναφορές για τη διαχείριση κρούσματος σε πλοίο βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://eody.gov.gr/2019-ncov-odigies-poy-aforoyn-pliromata-ploion-se-periptosi-ypoptoy-kroysmatos-en-plo/

https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_MARITIME_20_2_2020_FINAL.pdf?ver=2020-02-21-123842-480

[1] Η χρήση χειρουργικής μάσκας είναι επίσης αποδεκτή αλλά συστήνεται αντί αυτής η χρήση της υφασμάτινης μάσκας ώστε να διασφαλιστούν οι χειρουργικές μάσκες για το ιατρικό προσωπικό. Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα δεν είναι αποδεκτή για χρήση από το ευρύ κοινό.

[2] Η χρήση χειρουργικής μάσκας είναι επίσης αποδεκτή αλλά συστήνεται αντί αυτής η χρήση της υφασμάτινης μάσκας ώστε να διασφαλιστούν οι χειρουργικές μάσκες για το ιατρικό προσωπικό. Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα δεν είναι αποδεκτή για χρήση από το ευρύ κοινό.

[3] Η χρήση χειρουργικής μάσκας είναι επίσης αποδεκτή αλλά συστήνεται αντί αυτής η χρήση της υφασμάτινης μάσκας ώστε να διασφαλιστούν οι χειρουργικές μάσκες για το ιατρικό προσωπικό. Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα δεν είναι αποδεκτή για χρήση από το ευρύ κοινό.

[4] Η χρήση χειρουργικής μάσκας είναι επίσης αποδεκτή αλλά συστήνεται αντί αυτής η χρήση της υφασμάτινης μάσκας ώστε να διασφαλιστούν οι χειρουργικές μάσκες για το ιατρικό προσωπικό. Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα δεν είναι αποδεκτή για χρήση από το ευρύ κοινό.

[5] Η χρήση χειρουργικής μάσκας είναι επίσης αποδεκτή αλλά συστήνεται αντί αυτής η χρήση της υφασμάτινης μάσκας ώστε να διασφαλιστούν οι χειρουργικές μάσκες για το ιατρικό προσωπικό. Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα δεν είναι αποδεκτή για χρήση από το ευρύ κοινό.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1

Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση (προς συμπλήρωση από όλα τα ενήλικα άτομα πριν την επιβίβαση)

Pre-boarding health declaration questionnaire (The questionnaire is to be completed by all adults before embarkation)

Παράρτημα 2

Έντυπο Δημόσιας Υγείας Εντοπισμού Επιβατών/Πληρωμάτων (Passenger/ Crew Locator Forms (PLF)) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο σε μορφή Word στην παρακάτω ιστοσελίδα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

https://www.healthygateways.eu/Translated-Passenger-Locator-Forms

Παράρτημα 3

Υπόδειγμα διάταξης αεροπορικών θέσεων

Παράρτημα 4

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

Γενικές οδηγίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν από όλο το αρμόδιο πλήρωμα σε όλες τις περιπτώσεις στα μεταφορικά μέσα:

Διασφαλίστε ότι τα ΜΑΠ πολλαπλών χρήσεων απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.