GO UP
Image Alt

Golden Miles: Όροι προγράμματος

  /    /  Golden Miles: Όροι προγράμματος

ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρεία Golden Star Ferries Ν.Ε (GSF), τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στην οδό Φίλωνος 133 -18536 Πειραιά, δημιούργησε το πρόγραμμα Golden Miles το οποίο είναι η επιβράβευση των ταξιδιωτών της Golden Star Ferries για την προτίμηση τους στα πλοία της και αφορά παροχή δωρεάν εισιτηρίων με τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πόντων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ/ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι επιβάτες. Εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής ως και οι ατομικές επιχειρήσεις.
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Ο επιβάτης που επιθυμεί να γίνει μέλος του Golden Miles , συμπληρώνει αρχικά και ταχυδρομεί στην εταιρεία την ειδική φόρμα την οποία θα βρίσκει στα πλοία και στα γραφεία της εταιρείας , στα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία και στα υποπρακτορεία της. Προσοχή: για την ομαλή λειτουργία του προγραμμάτος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας με τα ακριβή στοιχεία του μέλους (επιβάτη) .
 • Εναλλακτικά η εγγραφή του μέλους μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση σχετικής αίτησης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της GOLDEN STAR FERRIES στο διαδίκτυο www.goldenstarferries.gr . Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση στέλνεται ηλεκτρονικά και αυτόματα ο ενδιαφερόμενος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λαμβάνει την κάρτα μέλους GOLDEN MILES με όλα τα στοιχεία πρόσβασης στον προσωπικό λογαριασμό του. Το μέλος μπορεί να εκτυπώσει την κάρτα που έλαβε και να την χρησιμοποιήσει προσωρινά μέχρι να λάβει από την εταιρεία οριστική πλαστική κάρτα. Με την ηλεκτρονική εγγραφή ενεργοποιείται άμεσα η συλλογή πόντων από αγορά εισιτηρίων.
 • Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους και Κανονισμούς του Προγράμματος όπως ορίζονται από την GSF.
 • Σε λίγες ημέρες το μέλος πλέον θα παραλάβει την κάρτα του την οποία και θα επιδεικνύει στο εξής σε κάθε έκδοση εισιτηρίου για τα πλοία της GSF, σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενο πρακτορείο.
 • Ο επιβάτης δεν πρέπει να ξεχνάει να δίνει τον αριθμό της κάρτας του σε κάθε εισιτήριο που βγάζει.
 • Όταν θα επιβαστεί στο πλοίο και πραγματοποιήσει το ταξίδι του – ανάλογα τη διαδρομή που ταξίδεψε – το μέλος θα κερδίσει και αντίστοιχους πόντους.
 • Είναι υποχρέωση του επιβάτη να δείχνει το ατομικό του εισιτήριο και την κάρτα της Golden Miles της εταιρείας οποτεδήποτε του ζητηθεί από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Με τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πόντων θα κερδίσει ένα δωρεάν εισιτήριο αναλόγως τη διαδρομή. Το επίπεδο των πόντων που θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το μέλος της Golden Miles για να κερδίσει δωρεάν εισιτήριο δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
 • Οι πόντοι ανταλλάσσονται μόνον με δωρεάν εισιτήριο, δεν έχουν εμπορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.Οποιαδήποτε εκποίηση (πώληση, ανταλλαγή κλπ) πόντων ή προσφορών θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και επιφέρει τη λήξη της συμμετοχής του Μέλους.
 • Η παροχή δωρεάν εισιτηρίου υπόκειται στη διαθεσιμότητα των ανταλλαξίμων θέσεων για συγκεκριμένο δρομολόγιο Πλοίου ή και ανά περιόδους ή και ανά προορισμούς.
 • Τα δωρεάν εισιτήρια εκδίδονται σε επιβεβαιωμένες θέσεις , ενώ δεν εκδίδονται με ανοιχτή ημερομηνία (open).
 • Η παραλαβή των δωρεάν εισιτηρίων από το Μέλος θα διενεργείται στα Κεντρικά γραφεία της GSF με την επίδειξη της κάρτας.
 • Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του δωρεάν εισιτηρίου , το Μέλος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην εταιρεία. Δωρεάν εισιτήριο που απωλέσθηκε ή εκλάπη δεν επανεκδίδεται.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 • H GSF μπορεί να ακυρώσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης τουλάχιστον ενός (1) μηνός προς τα Μέλη.
 • Σε περίπτωση πτώχευσης , εξαγοράς συγχώνευσης, λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της GSF , το Πρόγραμμα θα ακυρώνεται αυτοδικαίως και ταυτόχρονα θα ακυρώνονται οι λογαριασμοί και όλοι οι συγκεντρωμένοι πόντοι των Μελών. Στην περίπτωση αυτή η GSF δεν θα έχει ουδεμία υποχρέωση έναντι των Μελών, ενώ τα μέλη δεν θα έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της GSF.
 • Η ευθύνη της GSF , συμβατική ή εξωσυμβατική, έναντι των Μελών , από ζημίες, απώλειες ή έξοδα που μπορεί να προκύψουν από ενέργειες ή παραλείψεις της GSF ή των προστηθέντων της κατά την λειτουργία του Προγράμματος είναι περιορισμένη και συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στην υποχρέωση της GSF να πιστώσει εκ νέου τον Λογαριασμό του Μέλους με τα Μίλια και τους Ναύλους που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προσφορά που αφορά το Μέλος πάντοτε υπό τον όρο ότι το Πρόγραμμα θα παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο της εκ νέου πίστωσης.
 • Η GSF δεν ευθύνεται για απώλειες, καθυστερήσεις, αποθετικές ή έμμεσες ζημιές.
 • Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την GSF για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων ( ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ).
 • Η GSF δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία των Μελών ή τρίτων προσώπων που θα οφείλονται σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις των προσωπικών στοιχείων των Μελών ή στην μη έγγραφη γνωστοποίηση στην GSF τυχόν αλλαγής των προσωπικών τους στοιχείων.
 • Η GSF ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και περιεχομένου των όρων κατά την εκτύπωση των εν λόγω εντύπου ή άλλων σχετικών εντύπων του Προγράμματος ή από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων –μη προστηθέντων της που τυχόν έχουν σχέση με το Πρόγραμμα.
 • Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος και η γενικότερη έννομη σχέση μεταξύ GSF και Μελών διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την εφαρμογή αυτού ορίζονται τα Δικαστήρια του Πειραιώς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ν.2472/1997)

 • Η GSF δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών που συλλέγονται για τις ανάγκες του Προγράμματος θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την GSF για τους σκοπούς του προγράμματος ή για στατιστικούς και οικονομικούς σκοπούς ή για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης καθώς και από συνεργαζόμενες με την GSF επιχειρήσεις-παροχείς τυχόν προσθέτων προσφορών για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.
 • Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της έντυπης αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα ο επιβάτης θεωρείται ότι παρέχει αυτοδικαίως στην GSF ή στις συνεργαζόμενες με την GSF ως άνω επιχειρήσεις τη συναίνεση του κατά τις διατάξεις του Ν.2472/97 για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου ή των τέκνων του, για τους προαναφερθέντες σκοπούς.
 • Τα Μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαίτερω πλην της προαναφερθείσας , επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει των διατάξεων του Ν.2472/97, όπως εκάστοτε ισχύει.